Menu
Winkelwagen

De Vergissing van de 2 Huizen of 2 Stokken Theorie – Efrayim (Efraïm) + Y’hudah (Juda)

Aanvullend Israël Onderwijs

Aanbevolen: PaRDeS Leergang | Joodse Bijbelstudie Methode (102)

Aanbevolen: Acharit HaYamim (Laatste der Dagen, "Eindtijd" Volgens Joods Perspectief) (123)

Aanbevolen: Yeshua HaMashiach in De Tenach (124)

 

In dit artikel zet ik uiteen waarom ik het niet eens ben met de zogeheten 2 stokken of 2 huizen theorie die aangeeft dat de niet-Joden, inclusief Christenen, de stam van Efrayim zou zijn.
Het is altijd imperatief om teksten in hun context te lezen en vervolgens verder in de Bijbel te lezen waar elders over het zelfde thema gesproken wordt. Zo krijgt u een integrale presentatie van de gepresenteerde materie en vervalt u minder snel in interpretaties die volstrekt onjuist zijn. Ik besef mij dat vele Christenen en zelfs een aantal niet-Joodse Messiaanse gelovigen zich hebben vastgeklampt aan de beeldspraak van de 2 stokken en daar moed uit putten.
Gaat u met mij mee op reis om vanuit de Bijbel in z’n context te zien waar het werkelijk over gaat? Vervolgens presenteer ik u de daadwerkelijk stam van Efrayim die inmiddels is opgespoord! Vervolgens laat ik u de teksten zien waar werkelijk over niet-Joden gesproken wordt in het kader van het herstel c.q. hereniging met Israël die Adonai in het Messiaans tijdperk brengen zal. Ik verklap alvast een geheim: De Bijbel legt zichzelf uit!

De Profetie

Yechezkel (Ezechiël) 37:16,17

Gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: voor Y’hudah (Juda) en de Israëlieten die daarbij behoren; neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: voor Yosef (Jozef), het stuk hout van Efrayim (Efraïm)- en het gehele huis Israëls dat daarbij behoort; voeg ze dan aan elkander tot één stuk hout, zodat zij in uw hand tot één worden.

Context van de Profetie

"en het gehele huis Israëls dat daarbij behoort". Hiermee worden de 10 stammen inclusief Efrayim mee bedoeld. Lees verder voor meer informatie.

Yechezkel (Ezechiël) 37:18-23

Wanneer nu uw volksgenoten u vragen: Wilt gij ons niet meedelen, wat gij daarmee bedoelt? Zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: Zie Ik neem het stuk hout van Yosef – dat aan Efrayim toebehoort - en van de stammen Israëls die daarbij behoren, en Ik voeg het bij het stuk van Y’hudah en maak ze tot één stuk hout, zodat zij één zijn in mijn hand. Terwijl de stukken hout die gij beschreven hebt, voor hun ogen in uw hand zijn, zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here, zie Ik haal de Israeliëten weg uit de volken, naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van ale kanten bijeenverzamelen en hen naar hun land brengen. En ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en al hun overtredingen, maar Ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben, en hen reinigen, zodat zij Mij tot een volk zullen zijn en Ik hun tot een God zal zijn. En mijn krecht David zal koning over hen wezen; één herder zal er voor hen allen zijn. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naarstig mijn inzettingen onderhouden. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Yakov (Jakob) gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben, ja zij zullen daarin wonen, zij hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn. Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. Mijn woning zal bij hen zijn. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En de volken zullen weten dat Ik de Here het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat.

Methodische Uiteenzetting van de Context

Weet u nog wie de stammen van Israël waren? De zonen van Yaakov (Jacob)!
De Tenach en de Briet Chadasja beschrijft nergens de stammen of één van de stammen als symbool voor niet-Joodse volkeren. De 12 stammen correspondeert met de Israëlieten c.q. Hebreeërs van vroeger,- en deze collectieve groep correspondeert met de Joden van vroeger en de (mogelijk verborgen) Joden van nu!

Beschrijving van de 12 stammen:

 • Bereshiet (Genesis) 29:31-34, 30:1-24
 • Bereshiet (Genesis) 35:16-20
 • Bereshiet (Genesis) hoofdstuk 49
 • Shemot (Exodus) 1:1-5
 • Joseph is verdeeld onder Efrayim en Menashe: Bereshiet (Genesis) 41:50-52, Bereshiet (Genesis) 48:1-6
 • Matityahu (Matteüs) 19:28
 • Lukas 22:30
 • Ma'asee Hashlichim (Handelingen) 26:6-7
 • Yaakov (Jakobus) 1:1
 • HaHitgalut (Openbaring) 7:4 (stam van Dan mist)
 • HaHitgalut (Openbaring) 21:12

    "Ik haal de Israeliëten weg uit de volken (de niet-Joden en hun gebieden)."

     "Ik zal hen van ale kanten bijeenverzamelen en hen naar hun land brengen."

     • Hoshea (Hosea) 3:4-5
     • Hoshea (Hosea) 6:1
     • Yechezkel (Ezechiël) 20:34
     • Yechezkel (Ezechiël) 36:11; 24
     • Yechezkel (Ezechiël) 37:12
     • Yechezkel (Ezechiël) 38:8
     • Yechezkel (Ezechiël) 45:12-16
     • Yesyayahu (Jesaja) 11:10-12
     • Yesyayahu (Jesaja) 26:6
     • Yesyayahu (Jesaja) 35:1-2
     • Yesyayahu (Jesaja) 43:5-6,21
     • Yesyayahu (Jesaja)  66:8
     • Yirmeyahu (Jeremia) 29:11-14
     • Yirmeyahu (Jeremia) 30:3,4
     • Tehilim (Psalm) 107:2-3
     • Tsefanyah (Sefanja) 3:8-10 

     "Niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken."

      Het koninkrijk werd verdeeld vanwege de arrogantie van de zoon van de dan wijlen koning Salomo. Rechavam (Rechabeam) bar Shelomo, zoon van Salomo, koning van het Verenigd Koninkrijk Israël, ook genoemd het twaalfstammenrijk. Tijdens zijn regering werd het koninkrijk verscheurd tussen de Noordelijke 10 stammen van Israël (de stammen Ruben, Simeon, Zebulon, Issakar, Dan, Gad, Naftali, Yosef verdeeld in Efrayim en Menashe, Benjamin) en het in het Zuiden gelegen Y'hudah (Juda). Hij werd gedegradeerd tot koning van alleen de stam van Y'hudah (Juda). U kunt de geschiedenis in de volgende teksten lezen.

      • Melachim Alef (1 Koningen) 11:26-40
      • Melachim Alef (1 Koningen) 12:16-24
      • Divrey Hayamim Bet (2 Kronieken) hoofdstuk 10, 11:1-4

      Wist u dat Yerobeam, dienstknecht van koning Salomo, van de stam van Efrayim was? Hij werd uiteindelijk koning van de 10 Noordelijke stammen. Melachim Alef (1 Koningen) 11:26-40, Melachim Alef (1 Koningen) 12:16-24.

       

      Het gaat in deze teksten helemaal niet over een vergelijking of hereniging met niet-Joden maar de context beschrijft de Joodse stammen die uiteindelijk weer bijelkaar komen en weer samen het Verenigd Koninkrijk Israël zullen vormen. De twee stokken die bij elkaar komen zijn enerzijds Rechavam de koning van Y'hudah en anderzijds Yerobeam de koning van de stam van Efrayim, die tot koning gekroond was over de 10 stammen.

      De stam van Levi was altijd al verdeeld over het gehele rijk dus aan beide kanten van het gebied waren er kohanim aanwezig.

      Commentaar Rashi op Yechezkel (Ezechiël) 37:16,17: En neem een stok en schrijf erop: Dit is voor Yosef, de stok van Efrayim en de overgebleven negen stammen die Jerobeam volgden. Hij was zelf van de stam van Efrayim.

       "En mijn krecht David zal koning over hen wezen; één herder zal er voor hen allen zijn."

        • Bereshiet (Genesis) 49:10
        • Yesyayahu (Jesaja) 11:1,2
        • Matityahu (Matteüs) 1:1
        • Yochanan (Johannes) 4:21
        • Mikah (Micha) 4:1-5

        Zie meer teksten in artikel: Messiaanse Profetieën


        "Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Yakov (Jakob) gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben (...)"

         • Bereshiet (Genesis) 15:7-17
         • Bemidbar (Numeri) 34:1–15
         • Devarim (Deuteronomium) 1:6-8
         • Devarim (Deuteronomium) 11:22-32
         • Yechezkel (Ezechiël) 47:13–3

          "Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn."

          Abrahamitisch Verbond
          Duur: Eeuwig. Bereshiet (Genesis) 17:7

          Mozaïek Verbond | Thora | Sinaïtisch Verbond
          Duur: Eeuwig.

          • Shemot (Exodus) 12:17
          • Shemot (Exodus) 31:12-17
          • Vayikra (Leviticus) 7:36
          • Bemidbar (Numeri) 10:8


          Priesterlijk Verbond | Briet Ha-Kehuna
          Duur: Eeuwig.

          • Vayikra (Leviticus) 7:34,36
          • Vayikra (Leviticus) 10:9,15
          • Bemidbar (Numeri) 18:8,11,19


          Davidisch Verbond | Malchoet Beth David
          Duur: Eeuwig.

          • Yirmeyahu (Jeremia) 31:31-34
          • Tehilim (Psalm) 145:13
          • Tehilim (Psalm) 146:10
          • HaHitgalut (Openbaring) 11:15


          Nieuw Verbond | Briet Chadasja
          Duur: Eeuwig.

          • Yirmeyahu (Jeremia) 31:31-34
          • Tehilim (Psalm) 145:13
          • Tehilim (Psalm) 146:10
          • HaHitgalut (Openbaring) 11:15


          "En de volken zullen weten dat Ik de Here het ben die Israël heilig (...)"

           "De volken", dit zijn de niet-Joden, de andere natiën van de wereld. Nogmaals, nergens in de Bijbel wordt een stam van Israël beschreven als de niet-Joden, de volkeren van de wereld!


           Benei Efrayim - Zonen van Efrayim -

           De Joodse stam van Efrayim is ten dele gesignaleerd!

           De Telugu Joden beweren afstammelingen van de stam van Efrayim zijn en beoefenen sinds de jaren 80 het moderne Jodendom. Zij wonen in een kleine gemeenschap Kotha Reddy Palem, een dorp buiten Chebrolu, in het Guntur district, en in Machilipatnam, in het Krishna District, Andhra Pradesh, India, in de buurt van de delta van de rivier de Krishna.

           Telugu is samen met het Hindi één van de oorspronkelijke talen van India. Vele rabbijnen in de wereld zijn er van overtuigd dat zij inderdaad de stam van Efrayim zijn, al dan niet ten dele. ZIj dienen echter nog de officiële erkenning te krijgen van de opperrabbijn van Israël. Interessant is dat hun mondelinge overleveringen, genaamd Cavilah Tradities, vele Joodse gewoonten bevatten zoals trouwen onder een chupah (trouw tent), Joodse gewoonten rondom het overlijden van een persoon en begravenis, kosher eten, mitsvah mikveh (reinigingswetten).

           De Benei Efrayim geeft zelf aan dat hun migratie als volgt heeft verlopen:

           1. Israël
           2. West Azië
           3. Perzië
           4. Afghanistan
           5. Tibet
           6. China
           7. Zuid India

           Ik heb ooit een wetenschapper gesproken die het had over modern DNA onderzoek om er sneller dan ooit achter te kunnen komen waar de zogeheten verloren stammen naar toe zijn gemigreerd. Hij vermoedde zelf dat de stam van Efrayim ook naar Suriname gemigreerd zou zijn. De theorie is dat de groep ooit in tweeën of wellicht zelfs in drieën gesplitst is, vanwege zelfbehoud, en zich in diverse richtingen in de wereld verspreid heeft. Voor zijn vermoeden is nog geen hard bewijs voor gevonden maar het laat te denken over wat er wellicht in de nabije toekomst mogelijk ontdekt zal worden. Het verhaal is nog niet afgelopen!

           Wist u dat koning Achab een Efraïmiet was? 

           Waar Worden Niet-Joden Wel Genoemd in de Tenach en Briet Chadasja?

           • Yesyayahu (Jesaja) 2:1-5
           • Yesyayahu (Jesaja) 11:10
           • Yesyayahu (Jesaja) 56:3
           • Mikah (Micha) 4:1-5
           • Romi'im (Romeinen) 15:10-13
           • Zecharyah (Zachariah) 8:23!

            Conclusie

            1. De 2 stokken of 2 huizen theorie is een verkeerde interpretatie van Yechezkel (Ezechiël) 37:16,17
            2. De 2 stokken of 2 huizen theorie is een onbedoelde verkapte vervangingstheologie
            3. Met Efrayim wordt de daadwerkelijke stam bedoeld zoals beschreven door de gehele Bijbel heen.
            4. De stam van Efrayim is gesignaleerd en misschien ook ten dele gemigreerd naar Suriname
            5. Adonai is bezig met een herstel van geheel Israël (= alle 12 stammen bij elkaar). Het wordt weer één koninkrijk sinds de breuk van het koninkrijk in
            6. Niet-Joden zijn geënt op Israël en zijn van harte uitgenodigd om samen met Israël, inclusief de stam van Efrayim, op te trekken naar het huis van God en weer een begrip te krijgen van het verbond dat God met ons gesloten heeft voor de gehele mensheid, inclusief Mashiach Yeshua Rabbenu.

            Beresheet (Genesis) 12:1-3

            De Here nu zeide tot Avram (Abram): Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden

             

            Rabbijn Joseph

           • Wilt u reageren op dit artikel?
            • E-mail: rav[at]messianicyeshivainstitute.org
            • Skype: rav.Sipporah.Joseph

           •