Menu
Winkelwagen

Eerste Maand | Nisan

Terug naar: Het Joodse Jaar | Gods Kalender
Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament 
Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd
 • 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  1

  Nieuwjaar! Shana tova! Muchos anyos (nog vele jaren).
  Tizku l'shanim rabot (nog vele jaren)!

  Shemot (Exodus) 12:1,2, Shemot (Exodus) 13:3,4, 23:15, 34:18, Devarim (Deuteronomium) 16:1, Yechezkel (Ezechiël) 45:18-21, Esther 3:7, Divrey Hayamim Bet (2 Kronieken) 29:17.

  • Chodesh ha-aviv | De maan van de lente, de maand van de lente, het begin van de lente.
  • "In Nisan waren onze voorouders verlost uit Egypte en in Nisan zullen wij verlost worden", Talmoed Bavli; Traktaat Rosh HaShana 11a.

   Wist je dat?

  Jodendom 4 "nieuwjaar" momenten kent?

  • 1 Nisan | Nieuwjaar volgens de Bijbel. Begin van de lente. De maand waarin we de Yetziat Mitsrayim (uittocht uit Egypte) herdenken en vieren.
  • 1 Tishrei |  Dit is volgens onze traditie de 6e dag van de schepping waarop Adam en Chava geschapen werd. Bereshiet (Genesis) 1:26,27, 2:7, 21-25.
   Het is het nieuwjaar van de mensheid.
   Feest van Bazuingeschal (Yom Teruah), begin van de Yamim Noraim (Ontzagwekkende Dagen).
  • 15 Shevat | TuB'Shvat. Dit is het moment waarop er bepaald wordt van welke vruchtbomen er tienden geheven mogen worden. Tevens van welke bomen er nog niet van gegeten mag worden aangezien ze nog in hun eerste 3 jarig bestaan zijn.
  • 1 Elul | Dit is het moment waarop de tienden van het vee wordt bepaald.

  1 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  Rosh Chodesh | Nieuwe Maan | Hoofd van de nieuwe maand | Eerste van de nieuwe maand.


  Bemidbar (Numeri) 10:10, Bemidbar (Numeri) 28:11-15, Tehilim (Psalm) 81:3,4,
  Tehilim (Psalm) 104:19, 1 Divrey Hayamim (Kronieken) 23:30-31, 2 Divrey Hayamim (Kronieken) 8:12-13, 2 Divrey Hayamim (Kronieken) 31:3, Nechemyah (Nehemiah) 10:32-33, Yechezkel (Ezechiël) 45:17, Yechezkel (Ezechiël) 46:1, Shemuel Alef (1 Samuel) 20:5, Amos 8:5, Hosea 5:7, Yeshayahu (Jesaja) 1:14.

   "En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan
  en van Shabbat tot Shabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen zegt Adonai"

  Yeshayahu (Jesaja) 66:23

   

  "Blaast de bazuin (shofar) op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag"

  Tehilim (Psalm) 81:4

  1 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  Aharon begon zijn dienst als Kohen HaGadol (Hogepriester). Vayikra (Leviticus) hoofstukken 9 en 10.

  De zonen van Aharon, Nadav en Avihu, sterven. Vayikra (Leviticus) 10:1-7.

  2 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  Koningin Isabella en Koning Ferdinand van Spanje onderteken in 1492, een decreet om alle Joden te verdrijven die weigeren zich te bekeren tot het Christendom.
  In de daaropvolgende inquisitie, werden naar schatting 32.000 Joden op de brandstapel vermoord in openbare ceremoniën, en nog eens 200.000 werden verdreven uit Spanje.

  3 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  Joden in Amerika houden in New York (1937) een demonstratie tegen het Nazi bewind in Europa.

  5 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  In het jaar 2488 zendt Yehoshua (Jozua) twee verspieders uit met de opdracht
  "Gaat heen, neemt het land in ogenschouw en Jericho."
  Yehoshua (Jozua) 2:1.

  6 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  Meldado | Yahrzeit | Sterfdag van beroemde Frans-Joodse schilder Marc Chagall
  (Movsja Zacharovitsj Sjagal).

  7 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

 • Zes dagen voor het Pascha of Pesach op 14e Nisan heeft Yeshua Rabbenu een lunch, brunch of diner afspraak in Bethanië.
  Dit is het dorp waar hij eerder Latsarus had opgewekt. Miryam en Martha (zussen van Latsarus) bedienen hem. Yochanan (Johannes) 12:17.
 • PS: Seider maaltijd wordt gehouden op de avond van de 14e betekent technisch gezien dat het in de 'ochtend' van de 15e was. Een Joods-Bijbelse dag begint bij zonsondergang!
 • 8 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

 • Eerste georganiseerde vechteenheid van Israël sinds Romeinse tijden genaamd
  "Zion Mule Corps" (Zion Muleteers of Gallipoli). Deze eenheid bestond uit ruim 650 vrijwilligers. Zij vochten om het mandaatgebied Palestina te bevrijden van het Ottomaans-Turkse overheersing. Deze vechteenheid werd gevormd door de Britten.
 • 10 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  De Korban Pesach (Pascha offer, Pesach offer) werd apart gezet en bewaard tot de 14e. Shemot (Exodus) 12:1-6.

  10 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  Miryam zus van Aharon en Moshe overlijdt in het jaar 2488.

  11 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  Meldado | Yahrzeit | Sterfdag van Sefardische Rabbijn Moses ben Nachman (1194-1270) tevens bekend als Nachmanides. Acroniem "Ramban".

  11/12 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  "En het geschiedde toen Yeshua al deze woorden geeïndigd had dat hij tot zijn talmidim (discipelen) zeide; Gij weet dat het over twee dagen Pesach is (Seider maaltijd moment), en alsdan wordt de Zoon de mensen overgeleverd om gekruisigd te worden". Mattityahu (Matteüs) 26:1,2.

  12 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  Melech Chizkiyahu (koning Hizkia) kreeg een dodelijke ziekte, werd bovennatuurlijk genezen en AdoShem voegde 15 jaar aan zijn leven toe.
  Melachim Bet (2 Koningen) 20:7
  “Yesyayahu (Jesaja) nu zeide: Neemt een vijgenkoek. Zij namen die en legden hem op de zweer. Toen genas hij”.

  Yesyayahu (Jesaja) 38:4,5
  “En Chizkiyahu weende luid. Toen kwam het woord des heren tot Yesyayahu: Ga en zeg tot Chizkiyahu: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen (…)”.
  Lees het volledige verhaal in Melachim Bet (2 Koningen) 20:1-11 en Yesyayahu (Jesaja) 38:1-8.

  13 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  Meldado | Yahrzeit | Sterfdag van Sefardische Rabbijn Yosef Karo (1488-1575).
  Hij is de auteur van de Joodse “Shulchan Aruch”, de halachische standaard van de Joodse (mondelinge) Wet. Hij heeft ook commentaren geschreven op “Mishneh Torah” van Maimonides (Rambam).

  14 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  Ta'anit Bechorot | Vasten van de Eerstgeborene. Dit vasten valt op de 12e als de 14e op een Shabbat valt. Bron: Talmoed Bavli;Traktaat Soferim 21:3, Talmoed Bavli; Pesachim 10:19, Talmoed Yerushalmi; Pesachim 68a. Het is een door mensen ingestelde traditie om stil te staan bij het feit dat we niet door de laatste plaag (makat bechorot) getroffen zijn. De plaag waarbij de eerstgeborenen van Egypte geslagen werden door de doods engel. Shemot (Exodus) 11:1–12:36.

  14 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  In het Hebreeuwse jaar 5703 brak op 14 Nisan (19 April 1943) opstand uit in de getto van Warschau. Dit was de grootste getto dat door nazi's tijdens de Shoa (vernietiging) gebouwd is. Ruim 400.000 Joden (30% van de gehele bevolking van Warschau) werd in een relatief klein terrein gevangen gehouden.
  De opstand in de getto van Warschau beeïndigde op 11 Iyar (16 May 1943) toen SS Generaal Jürgen Stroop er persoonlijk voor zorgde dat de Grote Synagoge van Warschau gesloopt werd.

  14 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  Slachten van de Korban Pesach en het strijken van het bloed op de deurposten en bovendorpels! Dit gebeurde in de avondscherming (zonsondergang).
  Shemot (Exodus) 12:6.

  Bron: melekdesign.com

  Fantastische weergave! De Hebreeuwse letter "Tav" staat voor "verzegeling", en "Verbond". Het bloed moest aan de deur (dalet) gesmeert worden. Dalet is ook de Hebreeuwse letter "d". Dus...het "dam" (bloed) op de dalet is een weergave van de tav (verzegeling, verbond)! Gods woord is zooooo mooi!

  "Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten, zij zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden". De maaltijd die wij kennen als de
  "seider maaltijd". Shemot (Exodus) 12:8.
  "In de eerste maand op de veertiende dag van de maand, in de avond, zult gij ongezuurde broden eten tot aan de éénentwinstigste dag van de maand in de avond".
  Shemot (Exodus) 12:18. Lees ook Devarim (Deuteronomium) 16:3. Seider maaltijd in de avond van de 14e betekent technisch gezien dat het in de 'ochtend' van de 15e was. Een Joods-Bijbelse dag begint bij zonsondergang!

  14 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  "De dag der ongezuurde broden kwam waarop het Pascha moest worden geslacht . En hij (Yeshua Rabbenu) zond Kefa (Petrus) en Yochanan (Johannes) uit zeggende:
  Gaat heen maakt het Pascha (context: seider maaltijd) voor ons gereed opdat wij het kunnen eten"
  . Lucas 22:7.

  "En op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden waarop men gewoon was het Pascha te slachten, zeiden zijn talmidim (discipelen) tot hem: "Waar wilt gij dat wij heengaan en toebereidselen maken opdat gij het Pascha kunt eten?" Marcus 14:12.

  "Op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, kwamen de talmidim (discipelen) bij Yeshua en zeiden: "Waar wilt u dat wij toebereidselen maken voor u om het Pascha (seider maaltijd) te eten?" Mattityahu (Matteüs) 26:17.

  Volgens Mattityahu (Matteüs) 26:17, Lucas 22:1-15 en Marcus 14:12 vond op de avond van de 14e Nisan de laatste seider maaltijd met Yeshua Rabbenu plaats.

  Lucas 22:14 "en toen het uur aangebroken was...."  de laatste seider van Yeshua Rabbenu! Hij heeft zich perfect aan de Thora gehouden. Yeshua heeft dus volgens Mattityahu, Lucas en Marcus helemaal niet veel eerder de seider maaltijd gevierd maar gewoon net zoals alle andere Joden op de daarvoor bestemde dag, avond van de 14e Nisan!

  Er is een soort ongeschreven regel dat "bijna met alle geweld" Yeshua op zondag MOET zijn opgestaan. Dit is door het Christendom opgelegd. Vanaf de "zondag" proberen velen terug te rekenen wanneer Yeshua zijn laatste maaltijd gehad moet hebben en wanneer hij is overleden."Zondag" is een dag op de Gregoriaanse kalender en alle dagen van de maanden op de Gregoriaanse kalender fluctueren relatief met de Joods-Hebreeuwse kalender. Als je beide kalenders naast elkaar plaats kun je dit zien.

  Laat de Gregoriaanse,- en de oude Juliaanse kalender los, dat is verwarrend! De Gregoriaanse kalender is ook door de eeuwen heen enigzins aangepast.
  Denk in termen van Joods-Hebreeuwse dagen en maanden! Ik moedig u aan om niet meer te denken aan de woensdag t/m zondag tijdspanne! Als u de Hebreeuwse kalender naast de Gregoriaanse legt en u vergelijkt vaste dagen op de Hebreeuwse kalender dan ziet u dat het elk jaar op de Gregoriaanse kalender verspringt, het valt op andere dagen. Dus Pesach is een keer op zondag begonnen, maar ook een keer op woensdag etc. Denken in termen van de seculiere kalender is verwarrend, ziet u?!
  De dagen op de Gregoriaanse kalender zijn niet zo belangrijk. Data op de Hebreeuwse kalender wel want dat is Gods kalender!

  14 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  Geboortedag van Sefardische Rabbijn Moshe Ben Maimon, ook genoemd Maimonides. Acroniem "RamBam". Hij werd geboren in Córdoba te Spanje. (Joodse jaar 4891 of 4895 dit is niet duidelijk. De meningen zijn hierover verdeeld).

  14/15 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  Cholent. Een Sefardisch Pesach gerecht.

  Pesach! | Seider maaltijd wordt gehouden op de avond van de 14e betekent technisch gezien dat het in de 'ochtend' van de 15e was. Een Joods-Bijbelse dag begint bij zonsondergang!

  In het Hebreeuwse jaar 2448 offerden onze voorouders voor het eerst het Pesach lam om later gegeten te worden tijdens de allereerste seider maaltijd.

  "In de eerste maand, op de veertiende van de maand, in de avondschemering (zonsondergang) is het pascha voor Adonai". Shemot (Exodus) 1e dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor Adonai. Zeven dagen zult gij ongezuurde boden eten". Vayikra (Leviticus) 23:6.

  Lees ook Vayikra (Leviticus) 23:5–8. Een altoosdurende inzetting. Altoosdurend betekent voor altijd ook na Maschaich! Shemot (Exodus) 12:14-19.

  "In de eerste maand op de veertiende dag van de maand, in de avond, zult gij ongezuurde broden eten tot aan de éénentwinstigste dag van de maand in de avond". Shemot (Exodus) 12:18.

  14/15 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

    Yetziat Mitsrayim | Uittocht of "exodus" uit Egypte. Shemot (Exodus) 14:17.

  14/15 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  In deze nacht van de 14e op de 15e, na de laatste seider maaltijd van Yeshua Rabbenu:

  Mattityahu (Matteüs) 26:30 "En *na de lofzang gezongen te hebben vertrokken zij naar de Olijfberg."

  Marcus 14:26 "En *na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg".

  Lucas 22:39 "En hij verliet de stad (na de seider maaltijd, lees de context in het gehele hoofdstuk 22) en ging zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn talmidim (disipelen) volgden hem".

  *De lofzang is het laatste deel van de seider maaltijd. Dit is het Hallel dat wij elk jaar zingen. De eerste twee Tehilim (Psalm) 113  en 114, zeggen we op of zingen wij voor de daadwerkelijke feestmaaltijd in het ceremonieel. De laatste Tehilim (Psalm) 115 tot en met 118 worden na de feestmaaltijd, in het seider maaltijd ceremonieel, gezongen. Afsluitend met Tehilim (Psalm) 136 (de Grote Hallel).

  De seider maaltijd wordt afgesloten met het besef van "nirtzah" (acceptatie). God heeft ons aagenomen. We zeggen “Leshanah haba’ah biYerushalayim” (volgend jaar in Jeruzalem).
  Zij waren al in Yerushalayim dus dit zeiden zij er niet bij!

  In De Nacht Van 14 op 15 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  Theorie 1 (alles volledig linear, achter elkaar gebeurend): Yeshua Rabbenu wordt in deze nacht gevangen genomen en er vind een corrupte rechtzaak plaats! Nota bene op een Shabbat volgens Shemot (Exodus) 12:16 (spreekt van de 15e Nisan, 1e dag, en 21ste Nisan, de 7e dag). Zij verbraken de Thora!

  Theorie 2: Gevangenneming van Yeshua en corrupte rechtzaak.

  Mattityahu (Matteüs) 26:36 "Toen ging Yeshua met hen naar een plaats genaamd Getsemane (Gat Shmanim)" (...)
  Vers 45 "Zie de ure is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overggeleverd in de handen van zondaren."

  Vers 47 "En terwijl hij nog sprak zie daar was Y'hudah (Judas), één van de twaalven, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, vanwege de overpriesters en oudsten des volks."

  Vers 57 "Die nu Yeshua gegrepen hadden leidden hem naar Kajafas, de hogepriester bij wie de schrifgeleerden en oudsten bijeengekomen waren".

  Marcus 14:43 "En terstond, terwijl hij nog sprak daar kwam Y'hudah (Judas) aan, één van de twaalven, en met hem een schare met zwaarden en stokken, gezonden vanwege de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten".

  Vers 53 "En zij leidden Yeshua weg naar de hogepriester en al de overpriesters en oudsten en schriftgeleerden kwamen bijeen".

  Deze rechtzaak was wat Amerikanen een "kangeroo court" noemen. Dit is een rechtzaak waar de uitkomst vooraf bepaald is door de reputatie van de verdachte en het proces niet eerlijk is. We lezen in de tekst dat er ook valse getuigen waren. Met andere woorden de Joodse Raad (hogepriester en al de overpriesters, oudsten en schriftgeleerden) van toen maaktte zich schuldig aan het breken van de Thora wetgeving. "Tsedek, tsedek, tirdof" (gerechtigheid, gerechtigheid zul je nastreven, Devarim -Deuteronomium- 16:18,
  parsje Shoftim). De Maschiach moest ook sterven voor corruptie en wetteloosheid door zowel Joden als de niet-Joodse Romeinen (door Pilatus)!

  "In Nisan waren onze voorouders verlost uit Egypte
  en in Nisan zullen wij verlost worden",
  Talmoed Bavli; Traktaat Rosh HaShana 11a.

  15 – 21 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  Chag HaMatsot | Z'man Cheiruteinu (tijd van onze vrijheid) | Feest van Ongezuurde Broden. Vandaag de dag zeggen we vaak gewoon "Peasch" maar technisch gezien is Peasch alleen de seider maaltijd. Het begint echter wel al op de avond van de 14 nisan, zodra wij de seider maaltijd hebben.Begrijpt u het nog :-) Shemot (Exodus) 12:14-19, Vayikra (Leviticus) 23:6. Nogmaals, de 14e betekent technisch gezien dat het in de 'ochtend' van de 15e was. Een Joods-Bijbelse dag begint bij zonsondergang!

  In de diaspora, buiten Israël, nog één dag erbij tellen. We vieren Pesach tot en met
  22 Nisan maar Bijbels gezien is het tot en met de 21ste
  .

  "Zowel op de eerste als op de zevende dag zult gij een heilige samenkomst hebben; generlei arbeid zal daarop verricht worden (dus een Shabbat)". Shemot (Exodus) 12:16.

  Vroeger waren er geen moderne technologische middelen om snel aan alle Joden buiten Israël door te geven wanneer de nieuwe maand begon. Vandaar de extra dag telling.
  Shemot (Exodus) 12:3-28; 43-51; 34:18-25; Vayikra (Leviticus) 23:5-8; Bemidbar (Numeri) 9:1-14; 28:16-25; Devarim (Deuteronomium) 16:1-8; Mattityahu (Matteüs) 26:17-30 en parallellen; Yochanan (Johannes) 2:13; 6:1-14; 11:55-12:1; 18-28-38.

  "In de eerste maand op de veertiende dag van de maand, in de avond, zult gij ongezuurde broden eten tot aan de éénentwinstigste dag van de maand in de avond". Shemot (Exodus) 12:18.

  "En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor Adonai. Zeven dagen zult gij ongezuurde boden eten". Vayikra (Leviticus) 23:6.

 • Wist je dat?

  Yeshua Pesach gevierd heeft? Het 'laatste avondmaal' was zijn seider maaltijd zoals wij dit elk jaar vieren. Voor hem was het in dat jaar zijn laatste. Wist je dat het "avondmaal" van het Christendom hier van is afgeleid? Yeshua betrekt de matse (ongezuurd brood, de afikomen in het Pesach seider ritueel) en de derde beker wijn (beker van Verlossing, kos ha-geulah) op zichzelf! Zijn laatste "avondmaal" was dus feitelijk zijn laatste Pesach seider en niet zijn laatste Christelijke "avondeten"!

  PS: Christendom bestond toen nog niet. Jodendom wel en Yeshua was/is een Joodse rabbijn.

   

  Mattityahu (Matteüs) 26:17-29
  Marcus 14:12-25
  Lucas 22:1-23
  Yochanan (Johannes) 6:4
  Korinetim Alef (1 Korinthe) 11:17-34

  Pesach maakt deel uit van de Thora (wet, Verbond)! Dus..Christenen geloven wel in de wet, in het Thora-Verbond, alleen lijkt het alsof men het de ene keer wel toepast en de andere keer (wellicht als het niet uitkomt?) niet!?!

   Wist je dat?

  Het Bijbelse Pesach feest, waarvan God zegt dat het Zijn feest is (Vayikra / Leviticus 23:1,2), niet hetzelfde is als het Katholieke Christelijke Pasen?

   Wist je dat?

  Volgens onze Joodse traditie, onze drie mannelijke voorouders, Avraham (Abraham), Yitschak (Izaak) en Yaakov (Jacob), zijn geboren en gestorven in deze maand?

  Volgens de Talmoed zijn ze alle drie op 1 Nisan geboren.

 • 15 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  Een Shabbat (de 1e dag) volgens Shemot (Exodus) 12:16. ("Pesach/Ongezuurde Broden Shabbat").

  15 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  Op deze dag, in het Hebreeuwse jaar 2018, maakte Adonai een verbond met Avraham (Abraham). God beloofd hem een zoon en een nieuw land voor zijn nageslacht.
  Bereshiet (Genesis) 15.

  15 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  Op deze dag, in het Hebreeuwse jaar 2448, vond de plaag van de eerstgeborene plaats. Shemot (Exodus) hoofdstukken 11 en 13.

  15 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  Theorie 1 (alles volledig linear, achter elkaar gebeurend): Executie van Yeshua vind op deze dag in de ochtend plaats? Zijn begrafenis is vlak voor de dag van voorbereiding voor de generieke wekelijkse Shabbat. In één week tijd komt er maar één generieke wekelijkse Shabbat voor. Toch?!?

  Nogmaals laat het "woensdag tot aan zondag" denken los en focus alleen op de Joods-Hebreeuwse dagen.

 • In de ochtend want:
 • 6e uur: duisternis

  9e uur: "Eli, Eli lama sabachtani?" (Mijn God, mijn God waarom heeft u mij verlaten?). "Yeshua riep wederom met luider stem en gaf de geest".

 • Op dag van de voorbereiding van Shabbat wordt hij begraven! In de avonduren wel te verstaan wat betekent het begin van de nieuwe dag (dag van voorbereiding van Shabbat). Want elke nieuwe Joodse dag begint in de avond.Was de 17e Nisan een generieke wekelijkse Shabbat in het jaar dat Yeshua stierf? In één week tijd komt er maar één generieke wekelijkse Shabbat voor. Toch?!?
 • De dag voor de Shabbat voorbereiding want:
 • Marcus 15:42 "En toen het *reeds avond geworden was kwam, omdat het Voorbereiding, dat is de voorshabbat, was Yosef van Arimatea (...)"
  Lucas 23:50-56  -vers 54- "En het was de dag der voorbereiding en de Shabbat brak aan".
 • * Dit is een onzinnige notificatie als Yeshua in het 9e uur van de avond was overleden!

 • Mattityahu (Matteüs)  27:57-61
  -vers 57-  "Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Yosef (...)"
  -vers 62- "De volgende dag, dat is na de Voorbereiding (op de Shabbat), kwamen de overpriesters en de Prushim (Farizeeën) gezamenlijk tot Pilatus".
 • Ik hoor graag wat uw mogelijke alternatieve theorieën zijn. Laten we een positieve, ordentelijke discussie hierover voeren.
 • 15 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

 • Bloedmaan (15 april 2014 | 15 Nisan 5774) in een volledige tetrad serie.
  Een "tetrad" of viertal is een set van vier totale maansverduisteringen binnen twee jaar.

  15 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

 • Bloedmaan (4 april 2015 | 15 Nisan 5775) in een volledige tetrad serie.
  Een "tetrad" of viertal is een set van vier totale maansverduisteringen binnen twee jaar.

  15 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

 • Bloedmaan (14 april 2033 | 15 Nisan 5793) in een volledige tetrad serie.
  Een "tetrad" of viertal is een set van vier totale maansverduisteringen binnen twee jaar.

  16 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

 • Theorie 1 (alles volledig linear, achter elkaar gebeurend): Dag van voorbereiding?!
  Dag voor de generieke wekelijkse Shabbat in het jaar dat Yeshua stierf?

  16 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

 • Eerste dag van de Omertelling. Vayikra (Leviticus) 23:9-16. Er bestaan verschillende
  tel methoden.
 • 16 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

 • Esther verschijnt voor de koning met gevaar voor eigen leven. Esther 5.

 • Bron: Film "One Night With The King".
 • DVD te koop bij bol.com
 • 16 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  Haman de Amalekiet wordt gespiest. Esther 7:8-10.

 • "In Nisan waren onze voorouders verlost uit Egypte
  en in Nisan zullen wij verlost worden",
  Talmoed Bavli; Traktaat Rosh HaShana 11a.
 • 17 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  Theorie 1 (alles volledig linear, achter elkaar gebeurend): Shabbat, de generieke wekelijkse Shabbat in het jaar dat Yeshua stierf? In één week tijd komt er maar één generieke wekelijkse Shabbat voor. Toch?!?

  18 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  Theorie 2: Executie van Yeshua vind op deze dag in de ochtend plaats. Rond de avond is de begrafenis vlak voor de dag van voorbereiding voor de "Pesach/Ongezuurde Broden Shabbat".
  De "Pesach/Ongezuurde Broden Shabbat" is op 21 Nisan. Dit is de 7e dag van het Feest van Ongezuurde Broden en wordt een Shabbat genoemd volgens Shemot (Exodus) 12:16.
 • 18 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

 • Theorie 2: Executie van Yeshua vind pas op deze dag plaats in de ochtend!? In de nacht van de 15e (na de gebruikelike seidermaaltijd in de avond van de 14e Nisan) is hij gevangen genomen. Nogmaals laat het "woensdag tot aan zondag" denken los en focus alleen op de Joods-Hebreeuwse dagen.
 • In de ochtend want:
 • 6e uur: duisternis

  9e uur: "Eli, Eli lama sabachtani?" (Mijn God, mijn God waarom heeft u mij verlaten?). "Yeshua riep wederom met luider stem en gaf de geest".

 • Op dag van de voorbereiding van Shabbat wordt hij begraven! In de avonduren wel te verstaan wat betekent het begin van de nieuwe dag (dag van voorbereiding van Shabbat). Want elke nieuwe Joodse dag begint in de avond. 21 Nisan wordt een Shabbat genoemd volgens Shemot (Exodus) 12:16.
 • De dag voor de Shabbat voorbereiding want:
 • Marcus 15:42 "En toen het *reeds avond geworden was kwam, omdat het Voorbereiding, dat is de voorshabbat, was Yosef van Arimatea (...)"
  Lucas 23:50-56  -vers 54- "En het was de dag der voorbereiding en de Shabbat brak aan".
 • * Dit is een onzinnige notificatie als Yeshua in het 9e uur van de avond was overleden!

 • Mattityahu (Matteüs)  27:57-61
  -vers 57-  "Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Yosef (...)"
  -vers 62- "De volgende dag, dat is na de Voorbereiding (op de Shabbat), kwamen de overpriesters en de Prushim (Farizeeën) gezamenlijk tot Pilatus".
 • Ik hoor graag wat uw mogelijke alternatieve theorieën zijn. Laten we een positieve, ordentelijke discussie hierover voeren.
 • 19 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  Theorie 1 (alles volledig linear, achter elkaar gebeurend): Yeshua's opstanding na drie dagen en nachten!

  Theorie 1 (alles volledig linear, achter elkaar gebeurend):

  • In de avond van de 14 Nisan Yeshua's laatste seidermaaltijd, "laatste avondmaal", op de voor Joden voorgeschreven avond.
  • Daarna, in de nacht van 14 op 15 Nisan gevangenneming en corrupte rechtzaak.
  • 15 Nisan: Yeshua sterft in de ochtend en rond de avond is de begrafenis vlak voor de dag van voorbereiding voor de generieke wekelijkse Shabbat
  • 16 Nisan: (15e op de 16e = 1e nacht overleden) Dag van voorbereiding voor de generieke wekelijkse Shabbat
  • 17 Nisan: (16e op de 17e = 2e nacht overleden) Shabbat, de generieke wekelijkse Shabbat in het jaar dat Yeshua stierf? In één week tijd komt er maar één generieke wekelijkse Shabbat voor. Toch?!?
  • 18 Nisan: (17e op de 18e = 3e nacht overleden)
  •  In de nacht van 18e op de 19 Nisan = opstanding na drie dagen en nachten! Hij was in de ochtend al niet meer in het graf volgens Marcus 16:1,2 en Lucas 24:1,2.

  Maar de Bijbel geeft aan dat hij vlak na Shabbat al was opgestaan. Dus dat zou dan de 17e moeten zijn geweest maar dan was hij maar twee nachten overleden in plaats van drie!

  Lees ook theorie 2! Ik hoor graag wat uw mogelijke alternatieve theorieën zijn. Laten we een positieve, ordentelijke discussie hierover voeren.

   Maar de Bijbel geeft aan dat hij vlak na Shabbat al was opgestaan. Dus dat zou dan de 17e moeten zijn geweest maar dan was hij maar twee nachten overleden in plaats van drie! Ik hoor graag wat uw mogelijke alternatieve theorieën zijn. Laten we een positieve, ordentelijke discussie hierover voeren.

  • "Wie niet gelooft in hem, of niet wacht op zijn komst, ontkent niet alleen [de verklaringen van] de andere profeten, maar ook [die van] de Thora en van Moshe (Mozes),
   onze leraar" (Maimonides, Mishnah Torah, Wetten van Koningen 11:1).
  • 20 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  • Dag van voorbereiding voor de Shabbat. ("Pesach/Ongezuurde Broden Shabbat").
  • 21 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib)

  • 7e Pesach dag.
  • Een Shabbat (de 7e dag) volgens Shemot (Exodus) 12:16. ("Pesach/Ongezuurde Broden Shabbat").

  • 21 | 1e Maand | Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

  • Onze voorouders zagen hoe Yam Suf, de Rietzee (diverse vertalingen vermelden
   "Rode Zee") voor hen spleet. Vervolgens liepen zij door de zee op een landbrug die door het splijten werd blootgesteld. Hoogstwaarschijnlijk vond dit plaats bij bij de Golf van Akaba,
   een
   kloof of zeearm op het noordelijke punt van de Rode Zee.

  •  Bron: Film "The Ten Commandments".
  • DVD te koop bij bol.com
  • "In Nisan waren onze voorouders verlost uit Egypte
   en in Nisan zullen wij verlost worden",
   Talmoed Bavli; Traktaat Rosh HaShana 11a.
  • 22 | 1e Maand |  Nisan (Aviv / Abib)

  • Theorie 2: Yeshua's opstanding na de Shabbat van de 21ste. Opstanding na drie dagen en drie nachten. De 22ste komt na de 21ste, de 7e dag, een Shabbat volgens Shemot (Exodus) 12:16. Dit hoeft dus helemaal geen zondag geweest te zijn maar een dag op de Gregoriaanse kalender relatief van deze dag op de Hebreeuwse kalender in dat specifieke jaar! De Hebreeuwse kalender is leading niet de Gregoriaanse!
  • Theorie 2:

   • In de avond van de 14 Nisan: Yeshua's laatste seidermaaltijd, "laatste avondmaal", op de voor Joden voorgeschreven avond.
   • Daarna, in de nacht van 14 op 15 Nisan: Gevangenneming en corrupte rechtzaak.
   • 18 Nisan: Yeshua sterft in de ochtend en rond de avond is de begravenis vlak voor de dag van voorbereiding voor de "Pesach/Ongezuurde Broden Shabbat"
   • 19 Nisan: (18e op de 19e = 1e nacht overleden)
   • 20 Nisan: (19e op de 20ste = 2e nacht overleden)
   • 21 Nisan: (20ste op de 21ste = 3e nacht overleden) ("Pesach/Ongezuurde Broden Shabbat"). Dit is de 7e dag van het Feest van Ongezuurde Broden en wordt een Shabbat genoemd volgens Shemot (Exodus) 12:16.
   • In de nacht van 21ste op de 22 Nisan = opstanding (na drie dagen en drie nachten).
    De 22ste komt na de 21ste (duh!), dus na de 7e dag, een Shabbat (Pesach/Ongezuurde Broden, niet de generieke wekelijkse Shabbat).
   Hij was in de ochtend al niet meer in het graf volgens Marcus 16:1,2 en Lucas 24:1,2.


   Wat betekent "Shabbat"? Wordt hier bedoeld de generieke wekelijkse Shabbat?
   Of de Pesach c.q. Feest van Ongezuurde Broden-Shabbat op de 7e dag? Ik sta achter theorie 2! De daadwerkelijke corrupte rechtzaak had ook uitgesteld kunnen worden naar een andere dag binnen deze "Pesach/Ongezuurde Broden" week, dat is qua datum wat minder belangrijk denk ik. Maar het daadwerkelijke overlijden en opstanding kan mijns inziens maar in één bepaalde reeks van momenten hebben plaatsgevonden.
   Met theorie 2 heb je geen "problemen" meer met die "Shabbat". Maarrrrrrr.......Er staat wel geschreven dat "Na Shabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag van de week Miryam van Magdala en Miryam, moeder van Yeshua, het graf bezochten." Dus viel deze Pesach/Ongezuurde Broden Shabbat toevallig ook parallel met de generieke wekelijkse Shabbat?

   Ik hoor graag wat uw mogelijke alternatieve theorieën zijn. Laten we een positieve, ordentelijke discussie hierover voeren.

  • "In Nisan waren onze voorouders verlost uit Egypte
   en in Nisan zullen wij verlost worden",
   Talmoed Bavli; Traktaat Rosh HaShana 11a.
  • "Wie niet gelooft in hem, of niet wacht op zijn komst, ontkent niet alleen [de verklaringen van] de andere profeten, maar ook [die van] de Thora en van Moshe (Mozes),
   onze leraar" (Maimonides, Mishnah Torah, Wetten van Koningen 11:1).

   22 | 1e Maand |  Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...

   In het Hebreeuwse jaar 2488 (1272 BCE), begonnen onze voorouders met een zevendaagse militaire campagne rondom Jericho onder leiding van Yehoshua.
   Yehoshua (Jozua) 6.

   23 | 1e Maand |  Nisan (Aviv / Abib)

   Meldado | Yahrzeit | Sterfdag van David Wilkerson ten gevolge van een fataal auto ongeluk.
   (Hebreeuws jaar 5771 | 27 april 2011).

   24 | 1e Maand |  Nisan (Aviv / Abib)

   Nadat onze voorouders de Yam Suf waren overgestoken kwamen ze in een plaats genaamd "mara" (bitter). Ze klaagden dat het water bitter was. Het water wordt zoet gemaakt en kan geconsumeerd worden. Shemot (Exodus) 15:22-27.

   26 | 1e Maand |  Nisan (Aviv / Abib)

   Yehoshua (Jozua), legerleider van het Israëlische leger, leidde het gevecht tegen Amalek. Yehoshua (Jozua) 17:8-16.

   27 | 1e Maand |  Nisan (Aviv / Abib)

   Yom HaShoa (Joodse Holocaust herdenkingsdag).

   28 | 1e Maand |  Nisan (Aviv / Abib)

   De RMS Titanic zinkt (15 april 1912) na een aanvaring met een ijsberg.
   "Zelfs God kan dit schip niet laten zinken".

   28 | 1e Maand |  Nisan (Aviv / Abib) Vervolg...


   De muren van Jericho vielen! Yehoshua (Jozua) 6:15,20.
   “En de muur stortte ineen, en het volk klom de stad binnen, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in”.

   29 | 1e Maand |  Nisan (Aviv / Abib)

   Op deze dag (11 april 1945) werd het Buchenwald kamp bevrijd door het Amerikaanse leger.

  • "In Nisan waren onze voorouders verlost uit Egypte
   en in Nisan zullen wij verlost worden",
   Talmoed Bavli; Traktaat Rosh HaShana 11a.
  •