Menu
Winkelwagen

In de naam van...

Yeshua de Joodse Rabbijn.

Wat houdt het in?

In de naam van betekent "in de autoriteit van" iemand anders handelen. Als je vader een bedrijf heeft, laten we een supermarkt als voorbeeld nemen, kan hij je bevoegdheden geven. Zo kun je in de functie van Distributie Manager de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat de producten op tijd en onbeschadigd in de winkel wordt afgeleverd.
Uit of in de naam van je vader, die directeur is en onder wiens bevoegdheid je werkt, kun je bijvoorbeeld diverse broodbeleg producten bestellen en facturen betalen die corresponderen met de operationele zaken van het bedrijf. Dan handel je in de naam van je vader, in zijn autoriteit en binnen zijn autoriteit heb je vele bevoegdheden. Ga je buiten je boekje en bestel je een nieuwe lamp en computer voor jezelf in je functie als Distributie Manager en op naam van het bedrijf en je betaalt de factuur ook nog eens van de zakelijke bankrekening van het bedrijf dan heb je buiten de naam van, de autoriteit van je vader gehandeld! Deze handeling is dus niet in de naam van, in de autoriteit van je vader. Het is niet vanzelfsprekend dat alles wat je doet ALTIJD in de naam van je vader, de directeur, is.

Yeshua is de Messias. Iedereen kan God bereiken, maar er gaat een speciale kracht, een bijzondere privilege vanuit als we de Messias erkennen. En daarnaast in zijn autoriteit, in zijn naam bidden, strijden en de werkzaamheden in en buiten onze gemeenschappen voor het koninkrijk van God doen. Yeshua zal heersen vanuit Israël.

"En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klinken in de hemel zeggende:
Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde (Mashiach) en hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden."

HaHitgalut (Openbaring) 11:15

Zie ook deze teksten die vanuit Joods optiek refereren naar de Messias;
Yesyayahu (Jesaja) hoofdstuk 2, Yesyayahu (Jesaja) 11:2-5, Yirmeyahu (Jeremia) 33:15, Mikah (Micha) hoofdstuk 4.

In de naam van Yeshua?

In de naam van Yeshua bidden en geestelijke oorlogsvoering doen is toegestaan, mits men daadwerkelijk begrijpt wat ermee bedoeld wordt en het op een correcte, ordentelijke manier gebruikt. Yeshua heeft zelf namelijk het volgende gezegd:

"Wederom, ik zeg u dat als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden."
Matityahu (Matteüs) 18:19,20

"Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen en grotere nog dan deze want ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam ik zal het doen opdat de Vader in de zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam,
Yochanan (Johannes) 14:12,13

"Niet gij hebt mij maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam."

Yochanan (Johannes) 15:16

 Bidden in de naam van Yeshua wil niet zeggen letterlijk alles wat je hartje begeert!

"Ik wil een Lamborghini in Yeshua's naam amen!"
"Ik ga nu chocolade eten in Yeshua's naam".

Zulke gebeden of oproepen werken niet hihihi! 


"Voorwaar, voorwaar ik zeg u als gij de Vader om iets bidt zal Hij het u geven in mijn naam. Tot nu toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen opdat uw blijdschap vervuld zij."
Yochanan (Johannes) 16:23,24

"Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. En dit is zijn gebod; dat wij geloven in de naam van zijn zoon Yeshua HaMashiach en elkander liefhebben gelijk hij ons geboden heeft."
1 Yochanan (Johannes) 3:21-23

Bestudeer ook Yochanan (Johannes) 14:6,7. Dit kan alleen toegestaan zijn als Yeshua ook echt DE Mashiach is anders zou het een vorm van afgodderij zijn.

Nogmaals "in mijn naam" betekent simpelweg "in mijn autoriteit". Yeshua is DE Messias die twee belangrijke dingen gedaan heeft.

 1. Korban Chatat, zondeoffer en daarmee verzoening gebracht voor alle mensen
 2. De mogelijkheid om in zijn autoriteit (omdat hij het eerstgenoemde gedaan heeft) effectief geestelijke oorlogsvoering te voeren en daarmee praktisch het koninkrijk van God te verspreiden hier op aarde en niet pas na de dood. Zie leergang Geestelijke Oorlogsvoering (108) met vele praktijkvoorbeelden. Er is wel degelijk een geestelijke wereld, geesten, engelen, demonen enzovoorts. Het Jodendom gelooft in de geestelijke wereld. In Joodse kringen is er voornamelijk verschil in mening in hoeverre men iets aan de "negatieve" geesten die de yetser hara, de slechte inclinaties, veroorzaken of voeden kan doen. Als men niet in Yeshua gelooft als de Messias dan heeft men ook niet de autoriteit om "bergen" te verzetten in de geestelijke dimensie.


Joodse achtergrond "in de naam van"

De frase "in de naam van" wordt veelgebruikt in Joods godsdienstige kringen.

"Eleazar ben Pedat: "Zo zegt mijn leraar in de naam van mijn vader",
"Zo zegt mijn leraar in de naam van Rabbijn Eleazar".

Talmoed Yerushalmi: Yoma 39d, Sukkot 54d

"Ze'iri zegt in Rabbijn Hanina's naam (...)
Talmoed Bavli: Traktaat Sanhedrin, Folio 98a

"Rabbijn Simlai zegt in de naam van Rabbijn Eleazar, zoon van Rabbijn Shimeon (...)
Talmoed Bavli: Traktaat Berachot

"Rabbah b. Hanah zegt in naam van Rabbijn Yochanan (...)"
"Rabbi Nathan ben Mar 'Ukba zegt in de naam van Rabbi Y'hudah(...)
Talmoed Bavli: Traktaat Berachot

"Rabbijn Dostai Ben Jannai zegt in de naam van Rabbijn Meir (...)"
Pirkei Avot 3:8

"Rabbijn Shimon ben Yehuda zegt in de naam van Rabbijn Shimon ben Yochai (...)"
Pirkei Avot 6:8

Bezig met de zaken van de Vader

Lucas 2:48-52

"En toen zij hem zagen stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot hem, "Kind waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie uw vader en ik zoeken u met smart!". En hij zeide tot hen: "Waarom hebt gij naar mij gezocht? wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug en kwam te Natseret en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Yeshua nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen."

In Yeshua hebben we een speciale autoriteit, een geestelijk privilege die anderen niet hebben. Daar waar we expliciet bezig zijn met de zaken van de Vader mogen we in de autoriteit van de Mashiach bidden en strijden.

 • Rabbijn Joseph

 • Wilt u reageren op dit artikel?
  • E-mail: rav[at]messianicyeshivainstitute.org
  • Skype: rav.Sipporah.Joseph

 •  

   

 •