Menu
Winkelwagen

Mormonisme vanuit Joods Perspectief | Veel Vragen Blijven Onbeantwoord!

  Rabbijn Joseph

 Meer aanvullend onderwijs

Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament

 Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd

 

De Salt-Lake cult!, Sekte!, Stelletje idioten! Allemaal kreten richting Mormonen en hun persoonlijke geloofsuiting in verbintenis met de Mormonen Kerk, ook genoemd de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Maar...is alles wat er over hen gezegd en geschreven wordt wel waar? 
Ik heb ze mee mogen maken. Het begon met een korte introductie van mijn kant en de pitch:"Ik wil jullie graag leren kennen. Vertelt u mij waar jullie in geloven en waarom want daar ben ik benieuwd naar. Ik leer graag mensen kennen en wil van jullie zelf horen waar jullie in geloven en waarom u er zo gepassioneerd in bent".
Een positieve benadering en daar sta ik nog steeds achter.

Het was nooit mijn bedoeling om een artikel te schrijven over mijn ervaringen met Mormonen.
Ik wilde hen simpelweg beter leren kennen, hen op een positieve manier benaderen, het contact continueren en daar waar mogelijk het dialoog aan te gaan. Ik heb hele leuke, interessante mensen ontmoet in mijn contacten in en rondom de Mormonen Kerk.
Enkele heren maar voornamelijk jonge dames met wie ik makkelijk vriendinnen voor het leven zou kunnen zijn! Dit wil ik met klem zeggen want ik ben helemaal niet geïnteresseerd in modder gooien. Vandaar ook dat het mij zeer betreurt dat de Mormonen Kerk abrupt, in relatief korte fases, de contacten die ik had, heeft afgesneden. Nogmaals, het was nooit mijn bedoeling om een artikel te schrijven en te publiceren (diverse Mormonen hebben gezien dat ik vaak aantekeningen heb opgeschreven in mijn schrift) maar de Mormonen Kerk laat mij geen andere keus! Ik zit nog vol met vragen en wil graag het contact continueren met de leuke dames die ik ontmoet heb maar dit wordt mij verboden door de leiders van de Mormonen Kerk. Jammer dat zij zich bedreigd voelen door een Jood die vragen stelt waar zij liever niet op willen antwoorden of (nog) geen antwoord op hebben.
Dit komt heel vreemd over op mij omdat in het Jodendom het juist de norm is om vragen te stellen en om onder andere die manier elkaar beter te leren kennen. Dit is simpelweg wat ik voor ogen had en dit heb ik ook veelvuldig richting hen gecommuniceerd. Ik probeer een ieder in z'n waarde te laten en van eerste hand te horen wat iemands standpunten zijn en waarom.

 

Ik heb hele leuke, interessante mensen ontmoet in de Mormonen Kerk!
Jonge dames met wie ik makkelijk vriendinnen voor het leven zou kunnen zijn!

 

Het Begin

Afgelopen Koningsdag 2016 was ik in Amsterdam, logerend bij een vriendin. Wij liepen langs een stand waar jonge Mormonen stonden met een tafel bezaaid met vele blauwe kopieën van het "Boek van Mormon''. Initieel liepen wij voorbij maar toen werd ik bewogen met een vraag. Dit is typisch Joods, wij stellen altijd vragen, wij denken in vragen en proberen onszelf en anderen te begrijpen door middel van vragen. Ik liep terug naar de Mormonen stand,
terwijl mijn oudere vriendin inmiddels met iemand anders aan de praat raakte en vroeg een gekleurde jongedame, in hun Kerk genoemd "Zuster (...)", ik zal haar volledige naam niet vrijgeven, ik noem haar "Zuster N".
Ik vroeg Zuster N in het Engels *"Waarom ben je Mormoon terwijl je een gekleurd persoon bent? Mormonen geloven toch dat gekleurde mensen kinderen van de Satan zijn en blanke mensen kinderen van God?" Zij antwoordde mij vriendelijk dat dit allang niet meer het geval is en dat sinds enkele decennia geleden worden ook gekleurde mensen geaccepteerd in de Mormonen Kerk."God heeft besloten dat het mocht".

*Dit op grond van de tekst in het Boek van Mormon in 2 Nephi 5:18-24
18 En het geschiedde dat zij wilden dat ik hun koning zou zijn. Maar ik, Nephi, wilde niet dat zij een koning hadden; niettemin deed ik voor hen wat in mijn vermogen was.
19 En zie, de woorden des Heren die Hij aangaande mijn broeders had gesproken, dat ik hun heerser en hun leraar zou zijn, waren aan hen vervuld. Welnu, ik was, volgens de geboden des Heren, hun heerser en hun leraar geweest, tot de tijd dat zij mij naar het leven hadden gestaan.
 20 Welnu, het woord des Heren werd vervuld dat Hij tot mij had gesproken, zeggende: Omdat zij niet naar uw woorden willen luisteren, zullen zij van de tegenwoordigheid des Heren worden afgesneden. En zie, zij werden van zijn tegenwoordigheid afgesneden.
 21 En wegens hun ongerechtigheid had Hij hen doen treffen met de vervloeking, ja, een zware vervloeking. Want zie, zij hadden hun hart tegen Hem verstokt, zodat het als een keisteen was geworden; welnu, omdat zij blank waren en buitengewoon schoon en bekoorlijk, deed de Here God een donkere huid op hen komen, opdat zij niet aantrekkelijk zouden zijn voor mijn volk.
 22 En aldus zegt de Here God: Ik zal maken dat zij weerzinwekkend voor uw volk zullen zijn, tenzij zij zich van hun ongerechtigheden bekeren.
 23 En vervloekt zij het nageslacht van hem die zich met hun nageslacht vermengt, want zij zullen met dezelfde vervloeking worden vervloekt. En de Heer sprak het, en het geschiedde.
 24 En wegens hun vervloeking die op hen rustte, werden zij een lui volk, vol list en streken, dat in de wildernis op roofdieren jaagde.

 

Ik stelde vervolgens nog een aantal vragen aan haar. Ik sprak ook een aantal zeer jong ogende jongemannen aan die bij haar stonden die de titel "Elder", oudste, op hun badge hadden staan,over de autoriteit van de Bijbel versus de autoriteit van het "Boek van Mormon".
In mijn gedachten vroeg ik mij af hoe het kan dat zulke jonge mensen die ik niet ouder schat dan 22 jaar de titel "Elder", oudste, dragen.
Mijn gedachten gingen richting diverse schriftgedeelten, Yaakov (Jakobus) 5:14,
Kefa Alef (1 Petrus) 5:5, Timotiyos Alef (1 Timoteus) 5:17-19. In de Thora en nog steeds in Joodse gemeenschappen, zijn de oudsten de ervaren oudere personen, de onderwijzers en rabbijnen van het volk. De ouderen onder ons die hun levenswijsheid kunnen overdragen aan een jonge generatie. Dit zijn dus geen jongeren tussen de 18 en 22 jaar.
Een goede vraag en opmerking om te stellen aan de Mormonen Kerk! De zeer piepjonge Elders verzekerde mij ervan dat ik "Niets moet geloven wat er op het internet gezegd en geschreven wordt over de Mormonen Kerk. Het zijn allemaal leugens!"

"Goed, ik zal er blanco ingaan", dacht ik. Ik gaf hen mijn kaartje en vroeg om het adres van de Mormonen Kerk in Amsterdam. Zij gaven mij het kaartje met de gegevens en ik beloofde hen daar weer terug te zien. Kort na Koningsdag begon ik om de zoveel weken naar de Mormonen Kerk te gaan en daarnaast kwamen Zuster N regelmatig bij mijn tijdelijk logeer adres in Amsterdam met Zuster R en Zuster I. Elke sessie duurde maximaal 45 minuten (behalve de allereerste, die liep wat uit) omdat Mormonen blijkbaar niet langer dan 45 minuten met niet-Mormonen mogen spreken buiten hun Kerk om. Het bezoek van Zuster N met Zuster K heb ik helaas nooit meer mee mogen maken. Ik heb Zuster K een enkele keer vluchtig gedag mogen zeggen.


In de diensten maar ook in de conferentie zitten de Mormonen leiders op het podium in de richting van het publiek.

Dat komt heel Kafka-achtig over, alsof je continue door hen in de gaten gehouden wordt.

Het komt over als een controle mechanisme.
Waarom is dit nodig en waar komt deze gewoonte vandaan?

 

Interessante Gesprekken

Zuster N gaf aan dat zij zich nooit thuis heeft gevoeld in andere denominaties van het Christendom maar in de Mormonen Kerk voelt ze zich wel thuis en geaccepteerd.

Zuster R is in een Mormonen familie opgegroeid maar is pas recentelijk wat serieuzer gaan worden in haar geloof in God. Beide jongedames zijn zeer gepassioneerd in hun geloof in God en Jezus (Yeshua).

Ook leerde ik, ik zal haar Zuster R2 noemen, kennen. Een ongelooflijk leuke meid van ongeveer mijn leeftijd die toevallig in de buurt woont waar ik logeer. Ik heb haar leren kennen in de bus op weg naar een Mormonen conferentie in Noordwijkerhout op zondag 19 juni 2016 en zat ook naast haar tijdens deze conferentie.

 

Mormonen mogen maximaal 45 minuten spreken met niet-Mormonen buiten hun Kerk om.

 

Zuster R2 gaf aan dat zij een Katholieke familie achtergrond heeft en daar lange tijd mee gebroken heeft. Vervolgens is zij in evangelische Christelijke kerken terecht gekomen waar ze maar niet kon aarden. Ze had sterk het gevoel dat er iets ontbrak. Zij bad tot God en vroeg Hem om haar de waarheid te tonen. Kort na dat gebed kwam zij de zendelingen van de Mormonen Kerk op straat tegen en interpreteerde dit als bevestiging op haar gebed. Direct borrelde er een vraag in mij op maar het was niet het juiste moment om die vraag te stellen. Een andere keer dan, dacht ik. Helaas heb ik Zuster R2 nooit meer mogen zien of anderzijds mogen contacteren. Ik had haar graag ook een keer thuis willen uitnodigen samen met Zuster N,
maar dat mag niet van de Mormonen leiders waarvan steeds zeer stellig gezegd wordt dat zij door de Geest Gods geleid worden.


In een gesprek over de impact van de Mormonen Kerk, gaf Zuster I bijzonder enthousiast aan dat in Suriname waar ze woont, ze is nu tijdelijk in Nederland, de Mormonen Kerk een keer meerdere exemplaren van de Koran heeft ingekocht en heeft verspreid onder Moslims.
Dit om vredelievendheid en goedheid te tonen tussen Christenen en Moslims.
Omdat Mormonen maximaal 45 minuten mogen praten met niet-Mormonen kon ik hier niet verder op ingaan. Maar u begrijpt, meerdere vragen borrelden op.

 

Onbeantwoorde Vragen

Dit zijn vragen waar ik geen antwoord op heb kunnen krijgen omdat de tijd op was (max 45 minuten) of omdat ik geen contact meer mocht hebben met de jongedames.

Mormonisme gebruikt veel concepten uit de Thora op verschillende manieren die door Joden als vreemd worden ervaren. Zo geven Mormonen ieder een ander antwoord betreffende de Shabbat. Een meneer gaf aan dat het niet uitmaakt wanneer de Shabbat gehouden wordt, "
We gaan gewoon mee met de stroom van het Christendom. Als het Christendom morgen besluit om maandag de Shabbat te laten zijn dan wordt dat onze Shabbat"
.
De pluriforme standpunten over de Shabbat in het Mormonisme komen zeer verwarrend over.

  • Eeuwenlang is de Shabbat voor Joden duidelijk en wordt nog steeds in stand gehouden, waar komt de verwarring (of wanorde) dan vandaan?
  • Waarom is er geen eenduidig standpunt betreffende de Shabbat? Desnoods het Christelijk standpunt dat de Shabbat voor jullie altijd op zondag is?
  • Op welke dag vierde Joseph Smith altijd de Shabbat? Staat er nergens in het boek van Mormon en in de aanvullende literatuur van Joseph Smith iets over de Shabbat?
  • In de gesprekken met Zuster N, Zuster I en Zuster R werd aangegeven dat het Boek van Mormon het Tweede Testament is over Jezus (Yeshua) dat geschreven is 600 jaar voordat hij geboren werd tot en met 400 jaar na zijn opstanding. Waarom is er geen verwijzing in de Bijbel over deze tijdsperiode dat de juistheid van deze bewering aantoont? Als het zo belangrijk is dan moet er toch een verwijzing in de Bijbel erover beschreven zijn?
  • We hebben het ook gehad over het evangelie en het viel mij op dat de Zusters een ander antwoord gaven dan de doorsnee Christen. Voor Mormonen is het evangelie:
   Geloof in God, geloof in Jezus (Yeshua), bekering en de doop (inclusief doop voor de doden). En het vergroten van de persoonlijke getuigenis wordt gezien in de mate waarop deze elementen actief beleefd worden. Ze geven ook aan dat het Boek van Mormon dezelfde evangeliën bevatten als in de Bijbel. Waar in het Boek van Mormon is een exacte kopie te vinden van de vier evangeliën beschreven in de Briet Chadasja, Nieuwe Testament? Waarom konden de zendelingen dit niet aan mij doorgeven terwijl er in de diensten veel nadruk wordt gelegd op het evangelie en persoonijk getuigenis verbonden met het Boek van Mormon?
  • Het is mij opgevallen in de diensten maar ook in de conferentie dat de leiders op het podium in de richting van het publiek zitten die dan ook steeds rond zitten te kijken. Dit komt heel Kafka-achtig over, alsof je continue door hen in de gaten gehouden wordt. Het komt over als een controle mechanisme. Waarom is dit nodig en waar komt deze gewoonte vandaan?
  • Veel Mormonen geven steeds aan dat ze de Bijbel ook lezen en wel degelijk ook waarderen. Waarom promoten jullie dan alleen maar het boek van Mormon? Ook tijdens Koningsdag lagen alleen vele exemplaren van het Boek van Mormon op tafel.

   Zuster I over de Mormonen Kerk in Suriname:
   "Wij hebben Korans ingekocht en verspreid onder Moslims"

   Zuster C, moeder van de gemeente President van de Mormonen Kerk in Amsterdam:
   "De Bijbel is oud, het zijn allemaal oude openbaringen. God heeft nieuwe openbaringen gegeven door Joseph Smith in het Boek van Mormon, Leer en Verbonden en de Parel van Grote Waarde"

   Zuster B, Mormonen Kerk in Amsterdam:"De Bijbel en het Boek van Mormon zijn gelijkwaardig maar het Boek van Mormon is gewoon correcter"

    

   • Ik heb ook opgemerkt dat er wat schizofreen over de Bijbel gesproken wordt. Van alle diensten, inclusief de conferentie die ik bij de Mormonen heb meegemaakt, kan ik constateren dat er ruim 80% uit het Boek van Mormon geciteerd wordt en 20% uit de Bijbel. Als er iets in het Boek van Mormon staat, wat toevallig ook in de Bijbel vermeld wordt, halen sprekers toch de referentie uit het Boek van Mormon aan en niet uit de Bijbel. Wat is hier de reden van?
   • Waarom willen jullie de Bijbel niet promoten of uitdelen maar wordt er bijvoorbeeld in Suriname, volgens Zuster I die naar Eindhoven is overgeplaatst, exemplaren van de Koran uitgedeeld aan Moslims? Waarom hebben ze geen Bijbels uitgedeeld?
   • Ervaren jullie een grotere verwantschap met Moslims die de Koran lezen dan met andere Christenen (aangezien jullie zelf aangeven Christen te zijn) die de Bijbel lezen?
   • Zuster B:"De Bijbel en het Boek van Mormon zijn gelijkwaardig maar het Boek van Mormon is gewoon correcter". Dit betekent toch dat jullie wel degelijk het Boek van Mormon qua autoriteit boven de Bijbel plaatsen?
    Zuster C, moeder van de gemeente President van de Mormonen Kerk in Amsterdam:
    "De Bijbel is oud, het zijn allemaal oude openbaringen. God heeft nieuwe openbaringen gegeven door Joseph Smith in het Boek van Mormon, Leer en Verbonden en de Parel van Grote Waarde".

    Geeft haar reactie niet het meest accuraat weer hoe jullie over de Bijbel denken en dat jullie daarom nooit met de Bijbel gezien (willen) worden maar desnoods een ander boek zoals de Koran verspreiden? Alles behalve de Bijbel?!
   • Zuster N, Zuster I en Zuster R hebben aangegeven dat de Thora ook in het Boek van Mormon beschreven staat maar ze hebben nooit concreet kunnen uitleggen waar.
    Op mijn vraag "Wat verstaan jullie onder de Thora?", konden ze geen antwoord geven. Vervolgens gaf ik aan wat Joden verstaan onder de Thora. Dus nogmaals mijn vraag",
    Wat verstaat de Mormonen Kerk onder de Thora en is het waar dat de informatie beschreven in de Thora, voor ons de eerste vijf boeken van de Bijbel, ook in het boek van Mormon beschreven staat? Als dit zo is waar dan? In welke boeken en hoofdstukken in het boek van Mormon?
   • Mormonen geven aan dat de Bijbel niet meer accuraat is, dat er aanvullende openbaringen zijn. Maar aan de andere kant is het nog steeds heel belangrijk?!? Zoals eerder gezegd wordt er door Mormonen heel schizofreen over de Bijbel gesproken. Er moest daarom nog iets toegevoegd te worden aan de Bijbel als het ware in hun optiek. Hoe zien jullie deze tekst uit HaHitgalut (Openbaring) 22:18,19? "Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God al hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn." Op deze vraag heb ik wel een keer antwoord op gekregen van één van de piepjonge Elders. Hij zei "Die informatie is oud en geldt niet meer. De nieuwe openbaringen zijn geschreven na het document Openbaring!" Blijft toch nog een wedervraag, als dit zo is dan is de gehele Bijbel waardeloos voor jullie aangezien jullie alles als "oud" kunnen classificeren. Wat is dan het fundament voor jullie moraal en ethiek? Kunnen jullie aantonen dat het Boek van Mormon minstens dezelfde ethiek en moraal uitdraagt als de Bijbel? Het label "oud" kun je op alles plaatsen en dan kunnen allerlei leerstellingen waar zijn en in de plaats komen van de Bijbel, ook dat God de Kerstman zou kunnen zijn en Jezus de Paashaas!
   • Wat vinden Mormonen van deze tekst in Galatim (Galaten) 1:7,8 "Er zijn echter sommigen, die u in verwarring (of wanorde) brengen en het evangelie van Mashiach (Christus) willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondig hebben, die zij vervloekt!"
    Vinden jullie dit ook "oude openbaring"? Durft u het risico te nemen? Uw openbaring komt van een engel genaamd Moroni en u geeft aan dat het Boek van Mormon aanvullende openbaringen bevat.

    

   Zuster M, Conferentie Noordwijkerhout: "Door het Boek van Mormon leren we Christus kennen"


   • In één van de diensten werd aangegeven dat de Geest van God gelinkt is met het Boek van Mormon. Hoe zien jullie deze tekst? Ivrim (Hebreeën) 4:12 "Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewricht en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen."
    Is deze tekst ook "oud" omdat het uit de bijbel komt? Geld deze tekst nu voor het Boek van Mormon?
   • Staan deze teksten ook in hun huidige of aangepaste vorm in het boek van Mormon, Matityahu (Matteus) 12:28, Efesim (Efeze) 4:30, Korinetim Alef (1 Korinthiërs) 3:16, Ivrim (Hebreeën) 4:12, HaHitgalut (Openbaring) 22:18,19?
   • De naamgever van de "Bijbel" van de Mormonen, het boek van Mormon was een belangrijk man genaamd Mormon, de hoofd verteller van het boek. Hij had een zoon genaamd Moroni, een profeet, waar het boek van Mormon mee afsluit. Deze Moroni stierf uiteindelijk, werd later uit de dood opgewekt en getransformeerd in een engel die Joseph Smith de locatie van de verstopte gouden platen openbaarde in de 19e eeuw. Ik heb daar moeite mee omdat dit een vorm is van necromantie, praten met de doden en doden raadplegen, het hebben of raadplegen van "familiar spirits", waarzeggende geesten. Dit zijn onreine geesten en niet de engelen van God. zie Devarim (Deuteronomium) 18:11, Yeshayahu (Jesaja) 8:19, Korinetim Bet (2 Korinthiërs) 19:31, Yochanan Alef (1 Johannes) 4:1, Korinetim Bet (2 Korinthiërs) 11:14, Shemuel Alef ( 1 Samuel) 28:6-11, Korinetim Bet (2 Korinthiërs) 19:31.
   • Daarnaast geloof ik dat mensen niet kunnen veranderen in engelen. Zij zijn andere wezens geschapen door God, op volgens Joodse overlevering de 5de dag, Bereshiet (Genesis) 1:20. Engelen zijn dienaren van mensen, zie Tehilim (Psalm) 104:4, Shemot (Exodus) 23:22,23, Zacharyah (Zacharia) 3:1-5, Iyov (Job) 38:7, Daniel 12:1, Loekas (Lucas) 1:19. Mijn vraag. Gelooft de Mormoonse Kerk dat elk overleden persoon, zoals Morini, in een engel kan transformeren?
   • Gelooft de Mormoonse Kerk in reïncarnatie?
   • Gelooft de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wel of niet in de volgende verklaring uit de Bijbel? Ivrim (Hebreeën) 9:27 "En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel."
   • Zuster R2 gaf aan gebeden te hebben voor de waarheid waarna ze de zendelingen van de Mormoonse Kerk ontmoette en dit interpreteerde als bevestiging van God. Als zij kort na haar gebed Wicca's had ontmoet, was zij nu dan Wicca geweest? Als zij Katholieken had ontmoet, had ze dan gekozen voor het Katholicisme? Als zij pinkster Christenen had ontmoet, zou ze nu in de Pinkstergemeente hebben gezeten? Hoe onderscheidt zij uit alle stemmen, de juiste Stem? Yochanan Alef (1 Johannes) 4:1-6, Yochanan (Johannes) 10:25-28, Bereshiet (Genesis) 3:8, Bereshiet (Genesis) 26:5, Shemot (Exodus) 19:5,6, Tehilim (Psalm) 29:3, Vayikra (Leviticus) 22:31-33, Vayikra (Leviticus) 26:3,4.
   • Zuster M, Conferentie Noordwijkerhout: "Door het Boek van Mormon leren we Christus kennen". Wat staat er over Jezus (Yeshua) in het Boek van Mormon wat er niet  in de Bijbel staat? Denken jullie dat de Bijbel Jezus (Yeshua) niet genoeg presenteert?
   • Als Jood geloof ik dat God nog steeds een mooi plan heeft met het Joodse volk en het land Israël. De Derde Tempel zal hoogstwaarschijnlijk gebouwd worden en het priesterschap hersteld. Jullie hebben het gehele principe van het priesterschap op jullie zelf betrokken, zelfs het priesterschap van Melkizedek. Dit komt zeer vreemd over. De Bijbel heeft vele profetieën die nog uit moeten komen en die zijn gefocused op Israël is Zijn land en Jeruzalem waar Hij Zijn naam gevestigd heeft en zinspeelt ook op het oorspronkelijk levitisch priesterschap. De Mormoonse Kerk heeft de banden hiermee verbroken en focust zich op Amerika met Salt-Lake City als jullie Jeruzalem. Tijdens de conferentie zei Broeder B dat hij op 16 jarige leeftijd de patriarchische (priesterlijke) zegening ontvangen heeft in de Mormoonse Kerk en dat hij deze vaker leest dan de heilige schrift, voor jullie het Boek van Mormon.
    Dit is interessant want volgens jullie staat er niets in het Boek van Mormon vermeld over het priesterschap zoals jullie dit interpreteren maar in een ander boek van Joseph Smith
    "Leer en Verbonden" dat na het Boek van Mormon gekomen is. Volgens jullie overlevering ontving Joseph Smith de priesterschappen van Jakobus, Johannes en Petrus, Bijbelse personen die reeds vele generaties ervoor overleden waren. Geloven jullie dat het Bijbels priesterschap is opgehouden? Geloven jullie dat Joden Mormonen zouden moeten worden?  Ik heb in ieder geval één Ashkenazisch Joods persoon gezien en vraag mij af wat haar beweegredenen zijn om Mormoon te zijn.

   Zeer piepjonge Elders "Je moet niets geloven wat er op het internet gezegd en geschreven wordt over de Mormonen Kerk. Het zijn allemaal leugens!"

    

   • Zuster M2 gaf tijdens de conferentie het volgende aan: "Veel geluk in het volgen van de dienstknechten van de Heer", Zuster B tijdens de Zuster Hulp Vereniging bijeenkomst gaf aan dat de "President van een Mormoonse Kerk wordt gezien als een profeet zoals Mozes) en Jesaja", en "Onze leiders hebben dezelfde macht en autoriteit om namens God te handelen als de aloude apostelen in Bijbelse tijden", en "Staan jullie met de leiders van jullie Kerk in deze donkere wereld? Zodat je het licht van Christus kan verspreiden?".
    Ik geloof dat het ieders verantwoordelijkheid is om met God te wandelen en dat leiders ons daarbij kunnen steunen. Leiders zijn echter niet God op aarde of een vervanging voor de profeten vanouds. Wij zijn in staat om ons licht te laten schijnen en God te volgen op grond van het Verbond aan ons gegeven waar Jezus (yeshua) ook onderwijs over geeft, zoals in onder andere

    Tehilim (Psalm) 119:16,17 "In uw inzettingen zal ik mij verlustigen, uw woord zal ik niet vergeten",
    Tehilim (Psalm) 119:105 "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad",
    Yochanan (Johannes) 8:12 "Wederom dan sprak Jezus (Yeshua) tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben."
    Matityahu (Matteüs) 5:14-16 "Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat maar op de standaard, en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die  in de hemelen is, verheerlijken."

   •  De God van de Bijbel waarschuwt over verkeerde praktijken waaronder toverij, necromantie, vrijmetselarij en elke andere vorm van witchcraft (toverij in brede zin) en occultisme zie Shemot (Exodus) 22:18
    Shemuel Alef ( 1 Samuel) 15:23, Galatim (Galaten) 5:20, Devarim (Deuteronomium) 18:10. Wordt in het boek van Mormon en aanvullende literatuur van Joseph Smith ook voor dezelfde zaken gewaarschuwd? Wel of niet? En zo niet, waarom niet? Wat zou hier de reden van kunnen zijn?
   • Mormonen geloven dat God een man van vlees en botten is en zelf ook getrouwd is.
    Met wie zou Hij dan getrouwd zijn? Wie is deze 'godin' en wat is haar naam?

   Het Eind?!

   De zeer piepjonge Elders verzekerde mij ervan op Koningsdag dat ik "Niets moet geloven wat er op het internet gezegd en geschreven wordt over de Mormonen Kerk. Het zijn allemaal leugens!" Dit artikel had nog veel langer kunnen zijn maar ik heb van Mormonen zelf heel veel gehoord wat ik al eerder gezien, gelezen en gehoord heb, dus ik constateer dat deze jonge Elders ongelijk hebben.

   Wat mij op is gevallen dat de Mormoonse Kerk een zwak heeft voor diepgaande vragen. Vandaar wellicht dat een sessie met Mormonen maximaal 45 minuten mag duren. Dan kan het allemaal lekker oppervlakkig blijven. Gewoon een luchtige korte sessie maar wordt vooral Mormoon ook al weet je eigenlijk nog helemaal niets!?

   De ontzettend leuke Zuster R2 mocht ik niet meer zien of spreken. Het is mij verboden om haar telefoonnummer te krijgen, geen Skype, email adres of huisadres. Elk contact wordt verboden. Vervolgens werd Zuster I ineens overgeplaatst naar Eindhoven, Zuster R naar een andere plaats in Zuid-Holland en plotseling werd Zuster N overgeplaatst naar Groningen. En in alle gevallen mag ik geen contact meer onderhouden met deze leuke dames die ik heb leren kennen. Zuster N zou mij nog een exemplaar geven van "Leer en Verbonden" omdat in dit boek de Mormoonse leerstellingen over het priesterschap staat beschreven maar helaas, overgeplaatst. Ik mag geen telefoonnummer, adres, Skype of email adres ontvangen om contact te onderhouden. Wat ik wel mag is vanaf nu met steeds andere onbekende Mormonen weer nieuwe sessies van maximaal 45 minuten hebben, waar ik helemaal geen zin meer in heb. Ik zou graag het contact willen continueren met die leuke dames. En wat mij betreft maakt het niet uit dat ze niet meer in Amsterdam zijn, daar heb je toch moderne communicatie middelen voor? Waarom wordt dit verboden door de leiders van de Mormoonse Kerk die worden vergeleken met de grootste Joodse leiders en profeten uit onze Joodse geschiedenis!? Dit is een enorme dooddoener maar vooral verwarring, wanorde. Dit terwijl ik juist alle Mormonen met een open blik en zoveel mogelijk positief benaderd heb en simpelweg beter heb willen leren kennen.

   Pirkei Avot 1:15 "Shammai: Ontvang ieder mens met een vriendelijk gezicht"

   Pirkei Avot 1:2 "De wereld leunt op drie beginselen, op de Thora, op het dienen van God en op het uitoefenen van liefdedaden"

   Korinetim Alef (1 Korinthiërs) 14:32,33 "En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede"

   Yaakov (Jakobus) 3:13-16 "Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels, want waar naijver en zelfzuht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk"

   Deze dames zijn officieel zendelingen en ze volgen een soort programma in de Mormoonse Kerk. Dat wil ik best respecteren maar wie zegt nu dat je geen contact kunt blijven houden? Waarom is dit verboden? Zuster R had aanvankelijk wel haar email adres aan mij doorgegeven waarna ik haar gemaild heb maar zij heeft mij nooit teruggemaild want dit is verboden!
   Totaal geen contact meer, verboden.

   Dit hysterisch paniek gedrag had ik niet verwacht van mensen die oprecht geloven na dit leven tot goden gepromoveerd te worden om vervolgens over hun eigen planeet te mogen heersen.

   Wat vinden Mormonen van deze onderstaande informatie (video's)?

    


    

   ARTIKEL 9 mei 2012: HP De Tijd: Zeven Bizarre Weetjes over Mormonen

    

   Rabbijn Joseph

    

  • Wilt u reageren op dit artikel?
   • E-mail: rav[at]messianicyeshivainstitute.org
   • Skype: rav.Sipporah.Joseph

  •