Menu
Winkelwagen

Zie een Almah Zal Zwanger Worden en Een Zoon Baren - Immanuel -

 

 Rabbijn Joseph

 Meer aanvullend onderwijs

Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament

 Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd

 

Dit artikel kan gezien worden als een  aanvulling op de leergangen Yeshua HaMashiach in De Tenach (124) en PaRDeS (102)

Yesyayahu (Jesaja) 7:14
Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren;
en zij zal hem de naam Immanuël geven.

 

Lachen yiten Adonai hoe lachem-ot. Hineh ha'almah, harah veyoledet ben, vekarat shemo Immanuel.

 In deze beroemde tekst die voor ons en Christenen een Messiaanse verbinding heeft,
wordt het woord "almah" genoemd (vertaald naar jonkvrouw). Zie hieronder omcirceld.

Joodse geleerden hebben de Tenach (voor Christenen het OT) vertaald naar het Grieks. Deze vertaling die eind van de 2e eeuw, voor de gewone jaartelling, afgerond was, wordt de Septuagint genoemd. Het woord "almah" is in het Grieks vertaald met het woord "parthenos", dat wel degelijk maag betekend. Deze joodse geleerden waren er dus van overtuigd dat dit de juiste vertaling was.

Almah

Het Griekse woord "parthenos" betekend een jonge vrouw die nog geen sexuele intimiteit gekend heeft. In onze taal een maagd, in het Engels virgin. De verbinding met een jonge vrouw wordt gemaakt omdat in de oudheid vrouwen vroeg trouwden. Ze waren vaak nog  tiener als ze in het huwelijksbootje stapten.

Het Hebreeuwse woord "almah" wordt nooit gebruikt in de Tenach om een vrouw te beschrijven die al getrouwd is! Dit geeft een duidelijk beeld van het woordgebruik.
Laten we enkele teksten lezen waar dit woord is toegepast.

Shemot (Exodus) 2:8

En de dochter van Farao zeide tot haar (Miryam): "Ja". Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen.

Miryam, zus van Moshe (Mozes) is een almah, een meisje, een maagd.

 

Shir Hashirim (Hooglied, lied van Salomo) 6:8

Zestig koninginnen zijn er, tachtig bijvrouwen, en jonkvrouwen zonder tal.

 

Almot is de meervoudsvorm van "almah".

In de content kunt u lezen over koninginnen en bijvrouwen. Beide type vrouwen zijn getrouwd en geen maagd meer. Almot zijn nog wel maagd!

 

Shir Hashirim (Hooglied, lied van Salomo) 1:3

Heerlijk van geur zijn uw oliën, als uitgegoten olie is uw naam. Daarom hebben de jonge meisjes u lief.

 

Tehilim (Psalm) 68:26

Voorop gaan zangers, daarachter snarenspelers, in het midden jonkvrouwen die de tamboerijn slaan.

Mishlei (Spreuken) 30:19

 ....de weg van de adelaar langs de hemel, en de weg van de slang op de rots, de weg van een schip in volle zee en de weg van een man bij een jonge vrouw.

Betulah, Batoel

Zoals het geval is met meerdere woorden in het Hebreeuws kent het woord 'maagd" meerdere termen. Het Hebreeuwse woord "betulah" of "batoel" betekent ook maagd.

 

Bereshiet (Genesis) 24:16 

En het meisje was zeer schoon van uiterlijk, een maagd, met wie geen man gemeenschap had gehad.

Rivkah (Rebekka) is een betulah, een maagd.

 

Devarim (Deuteronomium) 22:19

Vers 18: Dan zullen de oudsten van die stad de man nemen, hem tuchtigen,

Vers 19 hem een boete van honderd zilverlingen opleggen en die aan de vader van het meisje geven - omdat hij een slechte naam aan een Israelitiësche maagd bezorgd heeft;
en zij zal hem tot vrouw zijn: hij zal haar niet mogen wegzenden, zolang hij leeft.

Een Nog Niet Verloofde Maagd Versus Een Verloofde Maagd

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een maagd die verloofd, uitgehuwelijkt, is en een maagd die nog niet verloofd is. In beide gevallen is zij nog maagd (almah of betulah) omdat ze nog niet volledig officieel volgens de wet en godsdienstige gemeenschap getrouwd is en het huwelijk nog niet is geconsumeerd. Jodendom kent een verlovingstijd dat wel degelijk gezag heeft. Verloving betekent, "deze twee personen gaan trouwen".
De verlovingsceremonie noemen we de erusin (verloving) maar is beter bekent onder de term kiddushin (heiliging). De tijdspanne tussen verloving en trouwen is verschillend.
Voor velen is de verloving een formaliteit die tijdens de daadwerkelijk huwelijksceremonie voorafgaat aan het daadwerkelijk met elkaar gehuwd worden. Het is echter mooier, traditioneler en dichter bij de Bijbelse cultuur om een korte verlovingstijd uit te trekken voor de huwelijksdatum. Verloving wordt ook genoemd ondertrouw.

 

Yoel (Joël) 1:8

Weeklaag als een maagd, met een rouwgewaad omgord, wegens de verloofde van haar jeugd.

 

Weeklaag als een maagd, met een rouwgewaad omgord, wegens de verloofde van haar jeugd. Hier wordt gesproken over een verloofde maagd, een betulah m'orashat. We kunnen ook zeggen almah m'orashat. Zij is verloofd.

Maagd in het Nederlands

Het is helemaal niet zo vreemd dat er meerdere woorden zijn voor maagd  in het Hebreeuws. Dit is het geval in elke taal en dit taal fenomeen heet "synoniemen".
Omdat er minstens twee termen zijn voor "maagd" in het Hebreeuws, dit betekent niet dat de beroemde tekst uit Yesyayahu (Jesaja) 7:14 niet zou spreken over een maagd. In onze eigen Nederlandse taal kennen we ook synoniemen voor "maagd".

  1. Jonkvrouw
  2. Jonge vrouw (enkele generaties geleden was dit nog de norm, nu is het helaas niet meer zo dat elke jonge vrouw nog maagd is).
  3. Kuise vrouw
  4. Deern, deerntje
  5. Juffrouw
  6. Jongejuffrouw
  7. Griet, grietje
  8. Meid, meisje (enkele generaties geleden was dit nog de norm, nu is het helaas niet meer zo dat elke meid, meisje nog maagd is).
  9. Ongerepte vrouw
  10. Ongerepte jonge vrouw
  11. Ongehuwde jonge vrouw (enkele generaties geleden was dit nog de norm, nu is het helaas niet meer zo dat elke ongehuwde vrouw nog maagd is).

   Nuance

   Deze schakering zoals beschreven in dit artikel heeft u wellicht nog niet eerder ontdekt.
   Het geeft een imperatieve achtergrond om de beroemde tekst in haar context te plaatsen en te begrijpen. Laten we lezen uit Matityahu (Matteüs) 1:18-20 en dit vers plaatsen naast Yesyayahu (Jesaja) 7:14

   De geboorte van Yeshua de Messias geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Miryam ondertrouwd (= verloofd) was met Yosef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Yosef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen was hij van zins in stilte van haar te scheiden (want verloving betekent officieel dat men met elkaar gaat trouwen!). Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Yosef, zoon van David, schroom niet om Miryam uw vrouw tot u te nemen (naast de verloving "kiddushin" ook daadwerkelijk met haar te trouwen, "nissuin" - trouwen met ketubah, een huwelijkscontract-) want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest.

   Uw Geloof Op De Proef Gesteld

   Het woord "tealumah" betekent mysterie, geheimenis en heeft verbintenis met het woord almah, maagd. Heeft God het m ysterie van de geboorte van de Messias in de Tenach weergeven?

   Maar.....als het verhaal van de maagdelijke conceptie niet waar zou zijn, zou u dan nog steeds in Yeshua geloven? Hoe bepalend is dit voor uw geloof in Yeshua?

   Naam Immanuël

   Matityahu (Matteüs) 1:21

   "Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Yeshua geven."

   Argument: "Yeshua (Jezus) heet geen Immanuël dus kan hij niet de Messias zijn!"

   In het Jodendom kennen we meerdere benamingen voor de Messias! Deze benamingen geven aan wat voor een persoon hij is en wat hij zou gaan doen. Het wil helemaal niet zeggen dat de messias letterlijk al deze namen moet hebben. hetzelfde geld voor de naam Immanuël.
   • Shiloh stamt af van “shallah” wat “in de rust zijn”, “stil zijn”,
    “op je gemak voelen”, en “voorspoed" betekent.  Volgens Rahsi is dit een typologie voor de Messias. Shiloh heeft ook in zich het koningschap (remez, sod interpretatie). Bereshiet (Genesis) 49:10, Genesis Rabbah 98.
   • Yinon (continueren, vermeerderen, vol kunnen houden, te kunnen verdragen).
   • Chaninah (gratie, goedgunstigheid, genade).
   • Menachem (trooster,nechama)

   Shiloh, Yinon, Chaninah en menachem vormen in het Hebreeuws tegelijkertijd het acroniem "Mashiach"(Messias). Talmoed Bavli: Traktaat Sanhedrin 98b.
   Zie voor meer informatie over profetieën rondom de Messias het artikel Messiaanse Profetieën.

   Rabbijn Joseph

  • Wilt u reageren op dit artikel?
   • E-mail: rav[at]messianicyeshivainstitute.org
   • Skype: rav.Sipporah.Joseph

  •